Domov


Naše materské centrum vzniklo na základe myšlienky uľahčiť a spríjemniť chvíle mamičkám na materskej dovolenke, odstrániť spoločenskú izolovanosť, do ktorej sa počas celodennej starostlivosti o deti dostávajú, umožniť im ďalšie vzdelávanie a prístup k informáciám, rozvíjanie svojich vedomostí a zručností, výmenu skúseností s inými mamičkami a v neposlednom rade dať príležitosť deťom naučiť sa hrať v kolektíve a spolupracovať s inými deťmi. Materské centrum je otvorené aj tehotným ženám, oteckom a starým rodičom.

Cieľom nášho materského centra je:

  • informovanie a vzdelávanie rodičov (najmä o výžive, dojčení, predpôrodnej príprave, zdraví a výchove detí)
  • rozvíjanie zručnosti detí (hry, pohybové aktivity, tvorivé dielne, výučba cudzích jazykov a sociálne kontakty s rovesníkmi)

Chceme byť miestom, kde si rodič, dieťa oddýchne, zabaví sa, naučí sa niečo nové a sebarealizuje sa. Neváhajte a využite služby nášho MC. Tím MC Harmónia je vám vždy plne k dispozícii.

Šesť aktívnych členov pre vás vytvára vzdelávací, kreatívny program pre deti od 0 - 12 rokov.

Model MC

1. Zriaďovateľ

Mimovládna nezisková organizácia, založená prevažne matkami na materskej dovolenke. Zriaďovateľom nie je iná právnická osoba ani orgán štátnej alebo verejnej správy. V názve malo by mať slovné spojenie „materské centrum“. Ak materské centrum nemá toto označenie priamo v názve, po registrácii značky materské centrum musí toto slovné spojenie mať uvedené aspoň v stanovách: činnosť i charakter organizácie je totožný s materskými centrami, alebo v predmete činnosti je prevádzka materského centra.

2. Organizácia práce, rozhodovací proces a deľba kompetencií  

- nevyžaduje sa profesijná spôsobilosť pre zapojenie do rozhodovania a organizácie činnosti MC
- kolektívne rozhodovanie a deľba práce
- podiel dobrovoľníckej činnosti na organizácii a vedení MC
- svojpomocná výmena služieb a informácií v súlade s morálnymi a etickými zásadami(skupina prijímateľov služieb- návštevníci MC sú zároveň poskytovateľmi týchto služieb)- v prípade, že je MC aj zamestnávateľom, je zamestnávateľom ústretovým k rodine. Umožňuje pružnú pracovnú dobu, prácu doma a čiastočné pracovné úväzky.      

3. Humánnosť prostredia

- je vytvorené ako prostredie priateľské k deťom a rodinám, vytvára podmienky pre sebarealizáciu matky a pomáha zmierniť spoločenskú izoláciu rodičov na rodičovskej dovolenke
- otvorené pre všetkých bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, náboženského vyznania, zdravotného a sociálneho znevýhodnenia a politickej príslušnosti
- uznáva a uplatňuje hodnoty spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, dobrovoľníctva, svojpomoci a otvorenosti
- podporuje viacgeneračné vzťahy

4. Poskytované služby

- dostupnosť informácií o  tehotenstve, dojčení, o výchove a základnom sociálnom poradenstve
- sprostredkovanie odborných kontaktov a prednášok, tréningov a vzdelávacích aktivít
- neformálne poradenstvo
- organizácia programov zameraných na spoločné trávenie voľného času rodín
- organizácia rodinných podujatí kultúrneho či športového zamerania
- svoju činnosť vykonáva v priestoroch samotného MC ako aj na verejnosti

5. Stanovy a činnosť MC sú v súlade s poslaním a cieľmi UMC.


Nájdete nás na adrese:  SNP Prakovce 305, 055 62
e-mail: mc.harmonia@gmail.com

t.č. 0908 329 940 


 
 https://www.osobnyudaj.sk/informovanie