Denný program

                          Náš výchovno-vzdelávací program s názvom "Tajomstvá víly Harmónie " je určený pre deti vo veku 3 – 6 rokov. V rámci programu prebieha predškolská príprava detičiek podľa Štátneho programu Ministerstva školstva SR pre predprimárne vzdelávanie. V programe sa sústredime na individuálne potreby detí. Rozvíjame ich kognitívne, perceptuálno-motorické a sociálno-emocionálne schopnosti a zručnosti prostredníctvom hry.

Naše vychovávateľky poskytujú v rámci výchovno - vzdelávacieho programu celodennú komplexnú starostlivosť o deti počas pracovných dní.

                         Denný program je zostavený tak, aby poskytoval priestor na pokojný a zmysluplný pobyt detí v zariadení.
Najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa je hra. Preto všetky aktivity (edukačné i záujmové krúžky) robíme hravou zážitkovou formou. Hrou a veku primeranými pomôckami ich učíme porozumieť okolitému svetu. Prebúdzame v nich záujem o zdravý životný štýl - zdravá strava, pohybové aktivity, ochrana prírody.

Prevádzka Harmónie je v pracovných dňoch od 6:30 h do 15:00 h.


06.30 – 08.30 h    príchod detí, privítanie, voľná hra podľa výberu detí, pohybové a relaxačné cvičenia

08.30 – 09.00 h    raňajky, hygiena

09.00 – 09.45 h    hravé učenie zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej oblasti

09.45 – 10.00 h    podávanie ovocia, hygiena

10.05 – 11.20 h    pobyt vonku, hravé aktivity, prechádzky, spoznávanie okolia

11.30 – 12.00 h    obed, hygiena

12.00 – 14.30 h    príprava na spánok, spánok/relaxácia podľa individuálnych potrieb detí

14.30 – 15.00 h    olovrant, hygiena, hry a záujmové aktivity podľa výberu detí, v letnom období pobyt vonku

    

Z bežných denných aktivít vyberáme:

 • Ranný kruh - dialóg s deťmi o dnešnom programe.
 • Cvičenie a tancovanie - radosť z pohybu, vnímanie rytmu.
 • Enviromentálna výchova - zážitkové učenie priamo v prírode.
 • Výtvarné aktivity - kreslenie, maľovanie, lepenie, modelovanie, podpora kreativity a jemnej motoriky.
 • Hudobná výchova - spev, zoznámenie sa s hudobnými nástrojmi.
 • Jazyková výchova - rozširovanie slovnej zásoby, kultúra jazyka, práca s knihou.
 • Samoobslužné a stravovacie návyky.

Ranný filter

            Našou prioritou je to, aby si mohli Vaše ratolesti naplno užiť prácu s materiálmi a hry s kamarátmi. Dieťatko, ktoré nie je „vo svojej koži“, môžeme síce na chvíľu rozeseliť  ale najradšej by oddychovalo v prítomnosti rodiča. Čím skôr môže takéto dieťa nabrať silu a posilniť imunitu v domácom prostredí, tým skôr sa vyhne dlhodobým periódam absencie z dôvodu vážnejšej choroby. Veselé v dobrom zdravotnom stave sa zakrátko vráti medzi svojich kamarátov a tí sa budú tešiť nielen z prítomnosti Vášho dieťatka, ale ocenia spolu so svojimi rodinami aj Váš pozitívny a zodpovedný prístup k nižšej chorobnosti. Preto Vás rodičov chceme poprosiť o osvojenie si tohto prístupu, ktorý sa nám všetkým určite osvedčí hlavne v chladnom období.

         My sa snažíme v rámci prevencie podporovať imunitu Vašich detičiek každodenným príjmom zdravej stravy, ktorú práve v jesennom a zimnom období obohatíme o zázvor, med, cesnak a šípky. Tiež prispievame k zníženému šíreniu chorobnosti pravidelným vymieňaním a dezinfekciou materiálov. Dieťa, ktoré bude ráno vykazovať známky ochorenia, nemôže sa zúčastňovať na aktivitách v materskom centre v záujme ostatných detí. V prípade, že rodič prinesie takéto dieťa  a učiteľka zistí počas ranného filtra niektorý z nižšie uvedených symptómov, bude následne rodič telefonicky kontaktovaný, aby si prišiel choré dieťa vyzdvihnúť. Pokiaľ u dieťaťa pretrvávajú chronické prejavy spojené s alergiou alebo iným nenákazlivým ochorením, budeme vyžadovať o tomto stave lekárske potvrdenie, ktoré povolí dieťaťu pobyt v kolektíve.

Symptómy:

 • tečúce soplíky, upchatý nos
 • bolesť hrdla
 • zvýšená teplota
 • kašeľ
 • hnačka
 • neutíchajúca bolesť bruška