Harmonogram aktivít


Harmonogram aktivít - výchovno - vzdelávací program                                               

 "Tajomstvá víly Harmónie"
        

            Poslaním nášho MC Harmónia nie je len napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu a podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, ale aj podporovať a formovať u detí predškolského veku základy postojov a viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. V inkluzívnom a integračnom procese je snažením MC, aby deti s rozmanitými schopnosťami, deti s „inými“ prejavmi a správaním tvorili výchovné spoločenstvo na základe ich práv a akceptácie individuality. Cieľom integračných snáh je podpora socializácie týchto detí ich lepšia príprava pre bežný život – občiansky i profesionálny. 

           Vo výchovno - vzdelávacom programe "Tajomstvá víly Harmónie" sú rozpracované učebné osnovy, ktoré sú zostavené z 12 obsahových celkov a 49 tém, ktoré sa navzájom prelínajú, dopĺňajú a spolu súvisia. Učebné osnovy sú vytvorené podľa podmienok školy s prihliadnutím na ročné obdobia, sviatky roka, so zameraním na rozvoj optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-emocionálnej úrovne detí a špecifiká materského centra. Ku každému obsahovému celku sú začlenené všetky vzdelávacie oblasti: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a spoločnosť, Človek a príroda, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. V učebných osnovách sú zapracované Výkonové štandardy a Výkonové úrovne.

Obsah

1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

2. Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu

3. Vlastné zameranie materského centra

4. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania

5. Učebné osnovy

6. Vyučovací jazyk

7. Personálne zabezpečenie

8. Materiálno-technické a priestorové podmienky

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov materského centra


Identifikačné údaje MC Harmónia: 

Stupeň vzdelania : predprimárne vzdelanie od 3.-6. rokov veku dieťaťa

Forma vzdelávania : denná

Vyučovací jazyk : slovenský

Názov: Materské centrum Harmónia

Adresa prevádzky: Materské centrum Harmónia, Prakovce 308, 055 62


Údaje o projekte:

Kód projektu: NFP312031N474

Názov projektu: Detský kútik Harmónia

Výzva: OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01  Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

Zameranie projektu: Dopytovo – orientovaný projekt

Trvanie projektu : 23.07.2018 - 23.07.2020 

NACE projektu: 88910 – Denná starostlivosť o deti

Webové sídlo MC:  www.mcharmonia.eu

Štatutárny zástupca: Bc. Nikola Gregová

Mailová adresa : mc.harmonia@gmail.com

Kontakt: 0907 415 812


1 Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania:

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskom centre je dosiahnutie optimálnej

kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základ na školské vzdelávanie

v základnej škole a na život v spoločnosti. Školský vzdelávací program je zostavený tak, aby

rešpektoval ciele výchovy a vzdelávania uvedené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších predpisov.


Všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania v materskom centre sú:

 

 zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi

i s dospelými,

 uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie,

 podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,

 podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,

 sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej

spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie,

 umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti

a aktívneho bádania,

 uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou a ďalšími

partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho detí,

 identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečovať im

podmienky na individuálny rozvoj v súlade s týmito potrebami,

 zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní,

 zabezpečovať dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti,

 získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom

prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a potrieb detí.

 

Vlastné ciele:

 

 uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na nové prostredie materskej školy,

 zlepšovať sociálnu aktivitu a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi

i s dospelými,

 podporovať vzťah k poznávaniu a učeniu a rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,

 umožniť napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho

bádania,


 zlepšovať grafomotorické zručnosti s dôrazom na správny úchop grafického materiálu,

primeranú pracovnú plochu a správnu polohu dieťaťa počas činnosti,

 osvojovať si pohybové zručnosti a zdokonaľovať pohybové schopnosti,

 precvičovať správnu výslovnosť a rozvíjať súvislé vyjadrovanie,

 získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám

ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

 poznávať a uplatňovať svoje práva,

 individuálne rozvíjať deti so špeciálnymi potrebami,

 získať prvotné základy komunikačných kompetencií, matematických kompetencií

a kompetencií v oblasti vedy a techniky, digitálnych kompetencií, kompetencií učiť sa,

riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť, sociálnych a personálnych kompetencií,

občianskych kompetencií a pracovných kompetencií,

 posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám

a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku

a k svojej vlastnej kultúre i k regionálnemu folklóru,

 pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia

a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými

a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie,

 naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa o svoje zdravie a chrániť ho,

vrátane rozlišovania zdravej výživy a rešpektovať všeľudské etické hodnoty,

 rozvíjať dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne

vzdelávanie,

 dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako základ na

školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti,

 v období pred vstupom do základnej školy a realizáciou spoločných podujatí ZŠ s MŠ

zabezpečiť plynulý prechod detí z materskej školy do základnej školy a utvárať ich

predpoklady na ďalšie vzdelávanie,

 vytvárať priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu, klásť dôraz na pozitívne emocionálne

prežívanie dieťaťa,

 využívať interaktívnu metódu zážitkové učenie,

 uprednostňovať tvorivosť detí vo všetkých oblastiach,

 viesť         deti       k samostatnosti,        posilňovať        vlastné        sebavedomie,        sebadôveru,

k spolurozhodovaniu a k spolužitiu s celým kolektívom,


 využívať sviatky a udalosti jednotlivých ročných období vo všetkých organizačných

formách po celý školský rok,

 vytvárať centrá aktivít s cieľom umožniť deťom výber činností podľa záujmu a potrieb

v skupinách, individuálne i v kolektíve,

 posilňovať spoluprácu s rodičmi pri individuálnom výchovnom poradenstve, v prípade

potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater,

logopéd, psychológ, atď.),

 posilniť individuálny prístup k deťom rok pred povinnou školskou dochádzkou a k deťom

s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

 rozvíjať u detí všetky lokomočné pohyby s náčiním a náradím,

 rozvíjať a podporovať prácu s počítačom využívaním detských edukačných programov,

 považovať šport a pohybovú aktivitu za súčasť svojho životného štýlu,

 deti budú aktívne prežívať a objavovať kvalitné výtvarné, hudobné, tanečné, literárne

a dramatické umenie,

 uplatňovať zdravé sebavedomie s dôrazom na sebapoznanie,

 primerane veku niesť zodpovednosť za svoje konanie, vedieť sa slobodne vyjadriť

a presadiť s ohľadom na práva, potreby a názory iných,

 na základe vlastnej iniciatívy poznávať a objavovať blízke aj vzdialenejšie okolie, prírodu,

jej zákonitosti a svoje miesto v nej, s radosťou z nového poznania objavovať dosiaľ

nepoznané,

 motiváciou a hrami rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať

a podporovať jedinečnosť detí,

 individuálnym prístupom uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie,

edukačnú činnosť zameriavať na výchovu k tvorivosti, oceňovať tvorivé myslenie detí,

všímať si nové myšlienky, podporovať deti v praktickom overovaní nových vedomostí,

 pri školských aktivitách umožňovať deťom byť kreatívne, mať radosť, zažívať pocity

zodpovednosti, samostatnosti a nezávislosti,

 využívaním hier zameraných na vytváranie spolupatričnosti a uvedomenie si triedy ako

výchovného spoločenstva odstraňovať prvky agresivity, získavať mravné návyky, spôsoby

kultúrneho správania, základy životného štýlu a celého života,

 prostredníctvom bežných denných situácií, ale aj modelových situácií si utvárať základnú

detskú predstavu o tom, čo je dobré a čo zlé, čo sa smie a čo nesmie (neklamať, nebrať

cudzie veci, neničiť veci okolo seba, neubližovať, neponižovať, neposmievať sa druhým)


a vo vývojovo zodpovedajúcich situáciách sa podľa tejto predstavy chovať (doma,

v materskom cente i na verejnosti),

     vytvárať     inkluzívne podmienky vzdelávania      podávaním     dostatočného    množstva

informácií, usporadúvaním spoločných akcií s rodičmi, vzájomnou komunikáciou

a vťahovaním rodičov do predškolského vzdelávania a chodu materskej školy,

 utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti,

 poznať, pestovať a rozvíjať cit ku kráse, kultúrnym tradíciam, k tradičnému uchovávaniu

dedičstva našich predkov,

 posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám,

 obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky

 zachovávať a rozvíjať kultúrny živote obce (Úcta k starším,

sv. Mikuláš, tradície adventu, Vianoce pri štedrovečernom stole, 

zvyky na Fašiangy, Veľkonočné zvyky a tradície, Deň matiek, Deň

otcov, Deň rodiny, Deň detí),

 vychovávať k dopravnej disciplíne – rozvíjať schopnosť v praktických situáciách

uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne

záväzných právnych predpisov v roli chodca, spolujazdca, cyklistu, či korčuliara,

 naučiť sa používať a využívať digitálne technológie vo všetkých oblastiach učenia sa,

 diskutovať o dôvodoch, ktoré robia niektoré aktivity bezpečnými, či nebezpečnými,

 podporovať prirodzenú detskú túžbu po pohybe, umožniť deťom pravidelný pohyb na

čerstvom vzduchu, vytvárať pozitívny postoj k pohybovým aktivitám a športu

organizovaním zaujímavých súťaživých športových podujatí,

 prehlbovať vzájomné medziľudské vzťahy rodič – učiteľ konzultáciami, poradenstvom,

spoluprácu rodiny a školy organizovaním spoločných podujatí,

 formovať      a     rozvíjať     osobnosť,     pozitívne     hodnotové     orientácie,     sebarealizáciu,

sebapoznanie, sebahodnotenie, sebaakceptáciu,

 prostredníctvom pohybových aktivít a činností rozvíjať asertívne správanie a vôľové

vlastnosti detí,

 vytvoriť možnosti získať poznatky, hodnoty a schopnosti na ochranu životného prostredia,

a tým schopnosť chápať a hodnotiť súvislosti medzi samotným dieťaťom a životným

prostredím v jeho okolí,

 chápať potrebu ochrany životného prostredia prostredníctvom vytvárania nových vzorov

správania sa jednotlivca i skupín k životnému prostrediu, triediť odpad a poznať jeho

opätovné využitie,


 formovať vzťah k prírode a viesť deti k jej ochrane,

 poznávať prírodu prostredníctvom bádania, skúmania a experimentov, postupne chápať

zákonitosti prírody.

 

 

2       Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním ŠkVP:

 

Riadime sa predprimárnym vzdelávaním tak, aby rešpektoval ciele výchovy a vzdelávania uvedené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších predpisov.

 

 

3 Vlastné zameranie MC Harmónia:

 

Naše materské centrum sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí a má pre každé dieťa

bohaté podnety, preto orientácia v edukačnom procese je zameraná na environmentálnu

výchovu.

Environmentálnu výchovu charakterizujeme ako výchovu, ktorá nám umožní konať

múdro a citlivo v prospech ochrany životného prostredia a tiež budovať zdravší svet. Úlohou

a cieľom environmentálnej výchovy bude podporovať rozvoj prírodných a ľudských

systémov, poznávať miestne ale aj širšie životné prostredie. Je to výchova, ktorá ovplyvňuje

formovanie postojov a hodnôt tak, že od detstva po dospelosť rozvíja zmysel pre

zodpovednosť za svoje činy a empatiu k životnému prostrediu a k rozvíjaniu prvkov ekológie.

Vzhľadom na zameranie materskej školy sme si stanovili ciele:

 poskytnúť deťom základné poznatky o živej a neživej prírode a okolitom svete, získať

primerané poznatky o ochrane prírody, vypestovať u detí základy ekologického konania,

spoznávať prírodu a jej význam pre človeka

 rozvíjať emocionálny vzťah k prírode a k ochrane života, niesť zodpovednosť za svoje

konanie

 rozvíjať motorické zručnosti, pracovné návyky pri ochrane prírody a životného prostredia

 viesť deti k správnemu a uvedomelému dýchaniu, poznať význam vzduchu pre život


 viesť deti k rozlišovaniu vhodných a nevhodných nápojov pre svoje zdravie

 uvedomovať si nebezpečie ohňa

 upriamiť pozornosť detí na rôzne pocity človeka, vzájomná spätosť telesného a duševného

zdravia

 rozlišovať vo svojom okolí nebezpečné predmety a materiály

 pochopiť význam zdravého stravovania, pestovať návyky správnej voľby potravín

a nápojov

 propagovať správnu životosprávu a zdravý životný štýl

 denne otužovať deti vzduchom, slnkom a vodou podľa sezóny

 relaxačné cvičenia s uplatnením prvkov jogy, počúvanie relaxačnej hudby

 využívať vo výchovno-vzdelávacom procese ekovychádzky,

 beseda s lesníkom, zoznamovať sa so svetom ľudí – povolanie - lesník

 pripomenúť si Deň zeme, Svetový deň zdravia a životného prostredia

 zásobovať sa s materiálmi environmentálnej výchovy a samoštúdiom si dopĺňať poznatky

 športové aktivity zamerané na rozvoj správneho držania tela a na zdravé súťaženie

 

Materské centrum Harmónia je rodinného typu. Ponúka rodičom a deťom priateľské

prostredie a kvalitné predprimárne vzdelávanie. Vzhľadom k tomu, že sme jednotriedka      uvedomujeme si, že máme pred sebou deti vo veku od 3 do 6 rokov čo dáva

ďalší špecifický rozmer každodennému životu a realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti.

Život detí vo vekovo zmiešanej skupine je pre deti prirodzenejší aj dynamickejší tým, že

poskytuje možnosti a príležitosti pre vzájomné učenie sa detí a sociálne rôznorodejšie

situácie. Umožňuje súrodencom navštevovať spoločnú triedu, dáva deťom aj rodičom istotu,

že trieda, do ktorej nastúpili, bude „ich“ po celý čas dochádzky do materskej školy. Nové deti

vždy vstupujú do triedy, ktorá je už spoločenstvom detí s dohodnutými a vzájomne

akceptovanými pravidlami a hodnotami, čo uľahčuje ich adaptáciu, zvyšuje pocit bezpečia

detí aj rodičov. Snažíme sa deťom poskytnúť komplexný podporný servis podľa ich

výchovno-vzdelávacích      potrieb,      vytvoriť     prostredie     materského centra     s      priaznivou

socioemočnou klímou s dôrazom na rozvoj tvorivosti a učenia sa formou hry.

Víziou našej materskej školy je vytvoriť optimálny súbor podmienok a okolností pre

deti predškolského veku, aby mali pocit, že prežili šťastné detstvo, detstvo, v ktorom nechýba

istota a harmónia dodávajúca silu k zodpovednému zvládnutiu neskorších úloh v živote.

Snažíme sa o to, aby sa environmentálna a prosociálna výchova prelínali celým výchovno-

vzdelávacím pôsobením, pretože rozvíja vyjadrovacie schopnosti a zručnosti vo vzťahu k


prostrediu, hygienické návyky detí, citové vzťahy, poznatky o prírode a okolitom svete aj

estetické vnímanie. V našej práci uprednostňujeme a uplatňujeme okrem tradičných metód,

(názornosti, vysvetľovania, hodnotenia, praktickej činnosti, kladného vzoru, cvičenia a

navykania, rozhovoru) aj aktivizačné metódy, (didaktické hry, diskusné metódy, situačné

metódy, inscenačné metódy, hranie rolí, tvorivá dramatika a dramatické hry) a metódy na

rozvoj tvorivosti (metódy na rozvoj tvorivého vnímania fantázie - cvičenia všímavosti,

cvičenia empatie, rozvoj fantázie a predstavivosti, cvičenia relaxácie) a metódy tvorivého

riešenia problémov (DITOR, Brainstorming). V materskej škole využívame aj moderné

stratégie výchovy a vzdelávania (individuálny prístup, zážitkové učenie, aktivizujúce metódy,

aplikovanie humanistickej výchovy, využívanie IKT, spoluprácu s rodinou dieťaťa) a rôzne

formy práce (frontálne, individuálne, skupinové, dlhodobé, krátkodobé, organizované,

spontánne, pravidelné: stále činnosti, nepravidelné: príležitostné, jednorazové: výnimočné

aktivity, sezónne činnosti). Za plnenie zámeru školy zodpovedajú pedagogickí zamestnanci.

Aby sme tieto požiadavky naplnili, zameriame sa na prípravu podnetného prostredia,

ktoré je základom pre zážitkové učenie, učenie vlastnou aktivitou, skúmaním, bádaním,

prostredníctvom hier a edukačných aktivít. Dieťa pri pobyte v materskom centre musí byť

obklopené prostredím, ktoré ho k aktivitám nabáda. Iba takto môže zmysluplne prežiť

obdobie dochádzky. Z uvedeného vyplýva potreba a požiadavka na

prípravu prostredia a realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu zo strany učiteľa:

 

 pripraviť estetické a stimulujúce prostredie – bohaté na tlač, obrázkový a didaktický

materiál reflektujúci obsah konkrétneho vzdelávania,

 utvárať priaznivú sociálnu a učebnú klímu bez blokujúcich mechanizmov,

 pozitívne spätnoväzobne spoluhodnotiť,

 učiť prostredníctvom zážitkov a skúseností, emocionalizovať výučbu,

 pri hyperaktivite – nie tlmiť aktivitu, ale vytvoriť priestor pre zmysluplné zamestnanie

dieťaťa, využitie aktivity,

 pri agresivite – hľadať príčiny, prečo dieťa reaguje tak ako reaguje, využiť citlivý prístup,

získanie dôvery,

 pri sociálne znevýhodňujúcej situácii – potreba intenzívneho prístupu podnetov,

 uspokojovať individuálne potreby dieťaťa – umožniť mu byť šťastný, v pohode, mať

láskyplný vzťah, cítiť emócie a môcť ich prejaviť, môcť urobiť chybu a neprísť

o pozitívny vzťah, mať šancu chybu napraviť, potrebu slobody, priestoru, hľadania,

voľby, sebarealizácie,


 uplatňovať prosociálny výchovný štýl: partnerský vzťah učiteľ – dieťa,

 realizovať ranné sedenia v kruhu, sociomorálne diskusie,

 intenzívnejšie sa zamerať na zaškolenie detí pred vstupom do základnej školy, na

individuálny rozvoj detí s odkladom povinnej školskej dochádzky /OPŠD/,

 spolupracovať s rodinou – spoločné podujatia, informovanosť, poradenská činnosť,

 spolupracovať so základnou školou 

 spolupracovať s obcou – verejné vystúpenia pri rôznych príležitostiach,

 spolupracovať      s     Centrom      pedagogicko-psychologického      poradenstva     a prevencie

v Gelnici – Vyšetrenie školskej zrelosti pred vstupom dieťaťa do ZŠ - depistáž,

konzultácie, poradenstvo pre rodičov,

 spolupracovať so zriaďovateľom – pri údržbe, úprave areálu, riešiť aktuálne problémy,

situácie týkajúce sa diania v MŠ k spokojnosti zriaďovateľa, rodiča, dieťaťa,

 využívať multifunkčné ihrisko pre zdravý životný štýl i pohybovú aktivitu a v boji proti

obezite, uvedomujeme si, že včasná stimulácia detí zameraná na pravidelný pohyb môže

pomôcť zlepšiť alarmujúce ukazovatele motorického, ako aj somatického vývinu detí,

 využívať digitálne technológie – materiálno-technické vybavenie na vzdelávanie detí.

 

Prostredníctvom      školského      vzdelávacieho      programu      sa      usilujeme       o rozvoj

sebavedomých, samostatných detí cestou prirodzenej výchovy. Školský vzdelávací program

je zameraný na rozvoj všetkých oblastí vývinu dieťaťa a ponúka také obsahové celky a témy,

ktoré oboznamujú deti s okolitým svetom a realitou.

Keďže naše vlastné zameranie sa sústredí na environmentálnu výchovu preto

vychádza z dostupnosti prírody v okolí materského centra. Školský dvor je členitý, vysadený

listnatými a ihličnatým stromami, kríkmi a trávou. Príroda umožňuje každodennú realizáciu

aktivít zameraných na prírodovedné poznávanie formou priameho zážitku, vytváranie

pozitívnych postojov k prírode, rozvíjanie estetického vnímania a prežívania prírody.

Prírodné okolie ponúka počas celého školského roka dostatok podnetov a príležitosti na

poznávanie prírody, pozorovanie rozličných druhov rastlín a stromov, na poznávanie

domácich zvierat, drobných živočíchov, na poznávanie a zber záhradných plodov, lesných

plodov, na poznávanie húb, na poznávanie a zber liečivých rastlín. Okrem poznávania

a pozorovnia sa zameriavame aj na ochranu prírody, na zber a triedenie odpadu. V zimnom

období sa zameriavame na prikrmovanie zvierat v lese a starostlivosť o vtákov. V triede

zriaďujeme prírodovedný kútik, ktorý poskytuje dostatok príležitosti na skúmanie


a pozorovanie. Prírodovedný materiál si prinášame z turistických vychádzok. Deti tak

prirodzene skúmajú prírodu, snažia sa pochopiť jej význam pre život, manipulujú

s prírodninami a experimentujú s nimi. Objavujú a uvedomujú si súvislosti niektorých javov,

pozorujú a poznávajú prírodu a deje v nej.

V materskom centre sú uprednostňované prírodné materiály pri voľbe nábytku,

učebných pomôcok, hračiek aj celkového usporiadania triedy, ktoré poskytuje priestor pre

voľnú hru, oddych, spoločné stretávanie sa v kruhu aj cielené aktivity v kútikoch a centrách.

Poskytujeme deťom čo najviac príležitostí na zmysluplné učenie sa hrou a objavovaním.

 

 

4 Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania:

 

Materské centrum poskytuje celodennú formu výchovy a vzdelávania s možnosťou

poldennej dochádzky dieťaťa podľa potrieb zákonných zástupcov dieťaťa.

Dĺžka dochádzky  je niekoľkoročná, spravidla tri roky, pohybuje sa podľa

rozsahu od nástupu dieťaťa až po plnenie povinnej školskej dochádzky i podľa požiadaviek

zákonných zástupcov dieťaťa a kapacitných podmienok. Na predprimárne vzdelávanie

sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

 

5 Učebné osnovy:

 

Učebné osnovy tvoria vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí

najmenej v rozsahu Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu 

v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

Učebné osnovy sú rozpracované do 10 obsahových celkov, ktoré sú realizované

v priebehu 10 mesiacov školského roka. Každý mesačný obsahový celok sa delí na tri až štyri

tematické celky. Učebné osnovy predstavujú ucelenú opornú konštrukciu. Časové trvanie a

realizácia jednotlivých tematických celkov je obmedzená na jeden týždeň. Rámcové obsahové

celky kooperujú s ročnými obdobiami a sviatkami, ktoré sú prepojené s realitou a životom

detí v materskej škole. Charakteristika obsahových celkov stručne predstavuje základný

tématický rámec, v ktorom sa výchova a vzdelávanie pohybuje. Tématické celky sú vytvorené

s ohľadom na aktuálne rozvojové potreby detí tak, aby poskytli deťom priestor pre ich

zmysluplné učenie sa. Obsahové a tématické celky sú záväzné, nemajú charakter odporúčaní.

Vzdelávacie štandardy sú úzko viazané na obsahové a tématické ako ich pevná súčasť.


Navrhnuté témy sa nemôžu meniť, ani vytvárať úplne novú tému v rámci obsahového celku.

Vychovávateľky volia k tématickým celkom iba vzdelávacie aktivity a to vychádzajúc z reálnych

potrieb a možností detí tak, aby zabezpečili podmienky pre ich aktívne a zmysluplné učenie

sa. Tématické celky je možné v danom obsahovom celku striedať podľa aktuálnych možností

a potrieb. Na základe hlbšieho poznania charakteristiky jednotlivých vzdelávacích oblastí, ako

aj poznania vzdelávacích štandardov, si vychovávateľka samostatne volí vhodné metódy, stratégie,

formy a prostriedky pre svoju plánovanú výchovno-vzdelávaciu činnosť podnecujúce aktivitu

detí a prirodzenú detskú zvedavosť. Ich výber a uplatňovanie je právom každého

pedagogického zamestnanca.

Plán výchovno-vzdelávacej činnosti je chápaný ako súčasť prípravy na výchovno-

vzdelávací proces,ktorého forma a spôsob vedenia sú schválené pedagogickou radou. Plán

výchovno-vzdelávacej činnosti vypracúva vychovávateľka rannej zmeny aj pre kolegyňu

popoludňajšej zmeny. Vychovávateľky vychádzajú pri plánovaní z poznania aktuálnej úrovne detí

a rešpektujú ich potreby, prirodzenú variabilitu a sociokultúrne prostredie ako aj pedagogické

zásady (postupnosť, primeranosť, systematickosť, cieľavedomosť, ...). Plánovanie výchovno-

vzdelávacej činnosti prebieha písomnou formou na dobu jedného týždňa. Formálnu stránku

plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti tvorí meno pedagogického zamestnanca, časové

obdobie, názov mesiaca, názov tématického celku, vzdelávacie oblati a podoblasti, výkonové

a obsahové štandardy, vzdelávacie aktivity, dátum splnenia. Výchovno-vzdelávaciu činnosť

prispôsobujeme povahe predprimárneho vzdelávania, okolnostiam a záujmom detí tak, aby sa

jednotlivé výchovno-vzdelávacie oblasti prepájali. Pri plánovaní vychádzame zo špecifík

jednotriednej materskej školy a preto jednotlivé vzdelávacie aktivity prispôsobujeme na rôzne

vekové úrovne vývoja detí.       V rámci plánovania dochádza k vzájomnému prepájaniu

obsahových a tématických celkov i vzdelávacích oblastí.

Pre každé dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou sú odborní zamestnanci povinní

vypracovať individuálny plán na základe vyšetrenia dieťaťa v CPPPaP, CŠPP. Učitelia

v takom prípade postupujú podľa individuálneho plánu pre dieťa s odloženou povinnou

školskou dochádzkou a venujú sa dieťaťu formou individuálneho prístupu v rámci motivácie,

realizácie vzdelávacích aktivít a hodnotenia dieťaťa, o ktorom vedú písomné záznamy.

V prípade, že sa v mesiaci vyskytnú voľné dni (Štátne sviatky, Dni pracovného

pokoja), výnimočné situácie, ako aj školské jesenné, zimné a jarné prázdniny časový úsek    jedného mesiaca sa úmerne skracuje.

V čase letných prázdnin sa výchovno-vzdelávacia činnosť plánuje a realizuje výlučne

formou voľných hier detí s ohľadňom na obsahový a tématický celok v mesiaci júl a august.


Obsahová a tématická štruktúra učebných osnov:

 

„Tajomstvá víly Harmónie

I. Zimné tajomstvá

1. Vitaj Nový rok

2. Zimné radovánky

3. Zvieratká v zime

 

II. Tajomstvá okolo nás

1. Chystajte si deti masky

2. Čím budem, až vyrastiem

3. Kreslím kolo guľaté

4. Zem sa stále točí


III. Tajomstvá kníh

1. Z rozprávky do rozprávky

2. Mám básničku na jazýčku

3. Abeceda zjedla deda

4. Spočítam si všetko hneď

 

IV. Jarné tajomstvá

1. Príroda sa prebúdza

2. Na dvorečku všetko spí

3. Čistá voda, čistý vzduch

4. Zasadil som semienko

 

V. Tajomstvá rodnej vlasti

1. Moja rodná dedina

2. Z dediny do mesta

3. Ja som Slovák, ty Slovenka

4. Cestujeme po Slovensku

 

VI. Tajomstvá sveta a Zeme

1. Slnko svieti pre všetky deti

2. Svet vedy a techniky

3. Vybehnime na zelenú lúku

4. Let svetom

 

VII. Letné tajomstvá I.

1. Slnko svieti, voda láka

2. Hurá na prázdniny

3. Bezpečnosť počas prázdnin

4. Objavujme letné kvety 


VIII. Letné tajomstvá II.

1. Objavujme ďalšie tajomstvá leta

2. Na výlete so starkými

3. Čarovné prázdniny

4. Ako bolo na prázdninách? 


IX. Čarovná jeseň a jej tajomstvá

1.Les v jeseni, učíme sa farby

2.Ovocné stromy, plody, farby

3.Zvieratká v lese

4. Zelenina, ovocie, žatva

 

X. Jesenné tajomstvá

1. Jeseň pani bohatá

2. V deduškovej záhradke

3. V babičkinej komôrke

4. Rastieme zdravo

 

XI. Tajomstvá zdravia

1. Ja som človek, ty si človek

2. Šaty robia človeka

3. Fúkaj, fúkaj vetríčku

4. Vírus a vitamíny

 

XII. Tajomstvá štedrosti

1.Mikulášku, dobrý strýčku

2. Adventný čas

3. Čarovné Vianoce


 

6 Vyučovací jazyk:

 

V MC Harmónia, v ktorej sa realizuje predprimárne vzdelávanie je

vyučovacím jazykom štátny jazyk Slovenskej republiky – slovenský jazyk podľa § 12 zákona

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Výchova a vzdelávanie sa realizuje v

štátnom jazyku.

 

 

7 Personálne zabezpečenie:

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú vychovávateľky,

ktorí spĺňajú odborné predpoklady v súlade s prebiehajúcim projektom a jeho pomienkami prijatia zamestnancov.

Materské centrum má tri vychovávateľky.  Svoje schopnosti a skúsenosti

aplikujú      v     každodennej     práci s deťmi,      preukazujú     odborné     a     pedagogicko-

psychologické spôsobilosti,      sú schopní profesijného a osobnostného rozvoja, ako súčasť

kolektívu sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie a spolupráce.

Vedúci pedagogický zamestnanec vytvára predpoklady pre fungujúce, motivované,

spolupracujúce spoločenstvo v škole s náročnou, profesionálnou klímou a podporujúcim

prostredím, stará sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu

a vytvára preň optimálne podmienky.

 

8 Materiálno-technické a priestorové podmienky:

 

Materské centrum má jednotriedku s max. počtom detí 10 a nachádza sa v účelovej budove, ktorá je situovaná od

hlavnej komunikácie a je postavená na rozsiahlom pozemku s trávnatou plochou

a príjazdovou cestou. Celý areál je oplotený kovovými stĺpikmi s pletivom a vstupnou

bránou. Na školskom dvore je umiestnené detské ihrisko, detské hojdačky , stolík s lavičkami na oddych. Materské centrum má

k dispozícii športové multifunkčné ihrisko s umelým povrchom.

Exteriér materskej školy umožňuje spoznávanie rôznorodosti prírodného prostredia,

oboznamovanie s rastlinnou ríšou s možnosť spoznávania prvkov živej a neživej prírody.

Prostredie vytvára podmienky pre celkovú pohodu detí.

Budova je jednopodlažná, kde sa nachádza vstupná chodba, šatňa detí, trieda – herňa, kancelária vedenia, zariadenia pre osobnú

hygienu detí, spálňa, učebňa – vzdelávacia miestnosť, kuchyňa, zariadenia pre osobnú hygienu detí,

sklad učebných pomôcok, archív, ekomonát – sklad upratovacích potrieb.

Priestory centra sú zariadené nábytkom, hračkami a pomôckami z prevažne prírodných

materiálov. Poskytujú dostatočný priestor pre pohyb, voľnú hru aj cielené vzdelávacie aktivity

detí. 

Trieda je miesto, kde sa môžu deti bezpečne hrať, skúmať a objavovať svet, ktorý ich

obklopuje. Hrové a pracovné centrá v triede sú umiestnené v priestore, ktorý je vybavený

účelovo a slúži na spontánne hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu

činnosť. O tematickom zameraní hrových centier a ich obmieňaní rozhoduje učiteľka spolu

s deťmi podľa plánovaných činností, zámerov a podľa záujmu detí. Centrá sú otvorené,

vybavené pomôckami a materiálom, ktorý podporuje tvorivosť a neustále experimentovanie

s rôznorodým materiálom, na objavovanie, riešenie, skúmanie. Centrá aktivít sú vybavené tak,

aby činnosti, ktoré sa v nich uskutočňujú boli v súlade s požiadavkou stimulovať osobnostný

rast detí. Deti majú možnosť výberu materiálu, centrá aktivít, aktívne sa hrajú, používajú

viacúčelové pomôcky a materiály, pracujú spoločne, skupinovo, individuálne a majú

zodpovednosť za ukončenie zvolenej aktivity. Trieda je vybavená aj digitálnou a informačno-

komunikačnou technológiu ako internet, televízor, DVD prehrávač. Hračky, pomôcky a

iné doplnky sú umiestnené tak, aby na nich deti videli a boli im prístupné. Pri rôznych

vzdelávacích aktivitách majú deti k dispozícii dostatok podnetov, edukačného, výtvarného

materiálu a prírodnín na tvorivú činnosť. Deti sa podieľajú na úprave a výzdobe interiéru

svojimi výtvarnými prácami. Materské centum je vybavené aj externými pomôckami ako sú

klzáky, plastové hračky do piesku, fúriky,lopty, raketky, lietajúce taniere, nafukovacie lopty, a v letných

dňoch využívame slnečník, nafukovací bazén, trampolína.

Súčasťou materiálno-technického vybavenia školy je detská odborná literatúra,

encyklopédie, učebné pomôcky, náčinie, hudobné rytmické nástroje.

Materiálno-technické vybavenie dopĺňame podľa potreby s ohľadom na kvalitu,

bezpečnosť a hygienickosť.      

Učebné didaktické pomôcky sú uložené v sklade učebných

pomôcok a slúžia pre deti vo výchovno-vzdelávacom procese.

Usporiadanie triedy umožňuje deťom komunikáciu pri spoločných činnostiach

v hrových skupinách, uľahčuje dieťaťu voľný styk s najbližším okolím, prístup k hračkám

a pomôckam, umožňuje dieťaťu plánovať a vytvárať hrové prostredie podľa vlastného

zámeru, poznať vlastné pracovné tempo a uvedomiť si vlastné možnosti, ponechať vlastný

výtvor v prostredí, tvoriť podľa vlastných predstáv na základe samostatného rozhodovania sa

pri výbere činností, usporiadanie je bezpečné, estetické a funkčné, umožňuje dodržiavanie

vopred stanovených pravidiel deťmi a učiteľmi pri ukladaní hračiek a pri manipulácii

s predmetmi, učebnými pomôckami.

V materskom centre sa snažíme o to, aby prostredie:

 vytváralo podmienky pre celkovú pohodu dieťaťa,

 bolo podnetným pre spontánne i zámerné učenie sa dieťaťa,

 materiálne vybavenie poskytovalo deťom priame, bezprostredné zážitky, dalo voľný

priechod iniciatíve dieťaťa, podporovalo a rozširovalo jeho vnútornú motiváciu, viedlo

k uspokojovaniu psychických, emocionálnych a telesných potrieb, túžby po poznávaní,

 spĺňalo estetické kvality,

 vytváralo optimálne podmienky na plnenie cieľov materskej školy, prostredníctvom

výchovno-vzdelávacej činnosti a jej obsahu,

 vytváralo optimálne podmienky na plnenie cieľov materskej školy v oblasti profilácie.

 

Priestroy centra spĺňajú estetické, hygienické a bezpečnostné normy. Prípadné

nedostatky sa priebežne odstraňujú a rekonštruujú podľa možností (nákup,

výmena, doplnenie materiálov). Technický stav budovy je uspokojivý.

 

 

9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove

a vzdelávaní:

 

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je integrovanou súčasťou

obsahu výchovy a vzdelávania. Podľa zákona č. 124/2006 Z.z.

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý

možno aplikovať na podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove

a vzdelávaní sa riaditeľ školy a zriaďovateľ stará o bezpečnosť a ochranu zdravia detí

a všetkých dospelých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím v materskej škole.

Materské centrum pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou

a vzdelávaním:

 prihliada na základné fyziologické potreby detí,

 vytvára podmienky pre zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických

javov,

 zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí,

 poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,

 vedie evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým dôjde počas výchovno-

vzdelávacej činnosti organizovaných materským centrom.

 

Všetky priestory, ktoré centrum využíva sú účelovo vybavené a zariadené. Pravidelné

previerky a školenia zamestnancov sú zabezpečované kvalifikovaným bezpečnostným

technikom. Evidujeme registráciu školských úrazov detí i zamestnancov materského centra.

V prípade náhleho ochorenia dieťaťa kontaktujeme jeho zákonného zástupcu. Dieťa zatiaľ

izolujeme od ostatných detí, aby sme zabránili šíreniu nákazy. Deti poučíme o protipožiarnej

ochrane a o evakuačnom pláne. Miestnosti, v ktorých sa deti zdržiavajú sú upravené

s ohľadom na bezpečnosť detí. Usporiadanie denných činností zabezpečuje vyvážené

striedanie činností a vytvára časový priestor na hru a učenie sa dieťaťa. Materské centurm denne

zabezpečuje pre deti pitný režim, ktorý je voľne dostupný v triede. Stravovanie detí má pevne

stanovený čas.

Materské centrum zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí i počas pobytu vonku na

školskom dvore, a to uzatvorením bránok, počítaním detí, ostražitosťou učiteliek.

Prevádzkový zamestnanec pred pobytom vonku kontroluje a prípadne odstraňuje nebezpečné

predmety na školskom dvore, prekopáva pieskovisko. Na dodržanie bezpečnosti detí počas

vychádzky von používame reflexné pásiky a reflexné vesty. Zamestnanci nenechávajú deti

bez dozoru, nepúšťajú ich samostatne na toaletu      počas pobytu vonku.

Deti a ich zákonní zástupcovia sú každoročne na začiatku školského roku poučení

o poriadku MC, pravidlách bezpečného správania s ohľadom na ochranu zdravia.

Okrem toho sú poučení o bezpečnom správaní vždy pred organizovaním spoločného

podujatia mimo budovy školy. Deti sa prostredníctvom tohto obsahu učia chrániť si svoje

zdravie a zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie. Za

bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materského centra

od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej

osobe. V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie

striedavo na zmeny dvaja učitelia. Pri obliekaní a sebaobsluhe detí pomáha aj prevádzkový

zamestnanec. Výlet alebo exkurzia sa organizuje v súlade so zameraním materskej školy

a školským vzdelávacím programom, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné

hľadisko, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti.

Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľ školy organizačne zabezpečí prípravu

a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane

zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby

svojím podpisom. Obe aktivity je možné organizovať len s informovaným súhlasom

zákonného zástupcu dieťaťa. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku možno použiť

aj verejné hromadné dopravné prostriedky. Za dodržiavanie hygienických predpisov

v priestoroch materskej školy a ochrany zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci

a zamestnanci školskej jedálne, a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Každá osoba je

povinná dodržiavať určený prísny z á k a z      f a j č i ť v priestoroch interiéru materského centra. Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove

a vzdelávaní je podrobne rozpracovaná v prevádzkovom poriadku a interných predpisoch v súlade so zásadami BOZP a PO, vedená v súlade

s pokynmi bezpečnostného technika.


10
 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí:

 

 

Cieľom hodnotenia detí je posudzovanie a posúdenie aktuálnej úrovne rozvoja

osobnosti dieťaťa v jednotlivých oblastiach, ktoré je využité pre ďalšie plánovanie výchovno-

vzdelávacej činnosti za účelom ďalších pozitívnych rozvojových zmien. Našou snahou je, aby

vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí bol plánovitý, systematický, skúmal určité

pedagogické javy podľa vopred prijatých kritérií a vytýčených cieľov. Uskutočňuje sa

priebežne počas dňa vo výchovno-vzdelávacom procese. V rámci hodnotenia detí sa vedú

písomné záznamy o deťoch v pedagogickej diagnostike a zároveň je hodnotenie detí súčasť

záznamov z kontrolnej činnosti. Hodnotenie uskutočňujeme formou pedagogickej

diagnostiky. V pedagogickej diagnostike je zaznamenaná rozvojová úroveň detí. Zahŕňa

procesy a aktivity, ktoré napomáhajú získať o dieťati komplexné poznatky. Realizujeme ju na

začiatku školského roka, v prvom polroku školského roka a na konci školského roka. Zistené

skutočnosti zaznamenávame do zošita. Súčasťou pedagogickej diagnostiky sú aj portfólia

detí. Každé portfólio obsahuje: pracovné listy, výtvarné práce, produkty výtvarných

a pracovných činností, Kernov test, grafomotorické cvičenia a voliteľné práce. Pri kontrole

detí učiteľky vychádzajú z profilu absolventa.       Formatívne hodnotenie      sa využíva na

zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. Sumatívne (finálne) hodnotenie stanovuje

dosiahnutú úroveň znalostí v danom časovom období. Autoevaluácia predstavuje plánovité,

systematické skúmanie určitých pedagogických javov. Na autoevaluáciu sa nazerá ako na

základný prvok efektívneho plánovania rozvoja, umožňuje autoevaluáciu materskej školy. Pri

evalvácii vychádzame z evaluačných otázok zaradených v Štátnom vzdelávacom programe.

Za vyhodnocovanie výchovno-vzdelávacieho procesu na úrovni školy je zodpovedná

riaditeľka      školy.       Hodnotenie     výchovno-vzdelávacej      činnosti      v      rámci      triedy      je

zodpovednosťou triednej vychovávateľky. 

Jedenkrát ročne sú tieto poznatky zhrnuté v sumatívnom

hodnotení. Súhrn zovšeobecnených výsledkov je jedným z podkladov k vypracovaniu správy

o výchovno-vzdelávacej činnosti.

 

11 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov centra:

 

Cieľom vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov MC je

harmonizácia      aktivít     výchovno-vzdelávacieho     procesu      a     zvyšovanie      kvality     práce

jednotlivých zamestnancov. Má viesť k zlepšovaniu výkonu a nepretržitému rozvoju

kompetencií zamestnancov, k motivácii vychovávateliek, aby sami sledovali a hodnotili svoj

pracovný výkon a pracovné správanie, menili ich kvalitu prostredníctvom kontinuálneho

vzdelávania a sebavzdelávania a tým skvalitňovali prácu celej materskej školy v súlade

s vlastnými cieľmi, poslaním i zameraním. Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

umožňuje vedeniu školy čo najobjektívnejšie hodnotiť jednotlivé pracovné výkony, získavať,

riadiť, rozvíjať a finančne odmeňovať tých, ktorí majú požadované spôsobilosti napĺňať

školský vzdelávací program v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania.

Kontrolnú činnosť v materskom centra vykonáva vedenie centra. Kontrola musí byť

systematická, motivačná a jej výsledky majú slúžiť na odstránenie nedostatkov, ktoré sa

následne kontrolujú. Kontrolná činnosť sa uskutočňuje podľa plánu, náhodne aj podľa

aktuálnej potreby (sťažnosti). Vnútorný systém kontroly v personálnej oblasti predchádza

hodnoteniu zamestnancov.

Hodnotenie zamestnancov je jednou z dôležitých činností systému riadenia ľudských

zdrojov v materskej škole. Je to náročná personálna činnosť, zároveň je však jedna z metód

používania a povzbudzovania motivácie zamestnancov. Hodnotenie predstavuje racionálne

a systematické porovnávanie požiadaviek jednotlivých pracovných činností a spôsobilostí

zamestnancov s tým, či dokážu úspešne vykonávať zverené úlohy. Hodnotenie sa vykonáva

u pedagogických zamestnancov formou cielených hospitácií, rozhovoru, sledovania pokroku

detí vo výsledkoch pod vedením vychovávateľky, na základe hodnotenia výsledkov v oblasti ďalšieho

vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti, hodnotením aktivity

zamestnaca a vedenia pedagogickej dokumentácie, dodržiavania všeobecne záväzných

právnych predpisov na pracovisku, efektívnosti a tvorivosti v edukačnom procese, plnenia

zverených úloh, osobného vplyvu na pracovisku. U prevádzkových zamestnancov sa hodnotia

výsledky a kvalita ich práce, svedomitosť pri plnení pracovných povinností, sťažené

podmienky (sneh, tráva, veľké upratovanie a pod.), racionálne využívanie pracovného času,

osobný vplyv na pracovisku.

Vedenie centra posudzuje pracovný výkon zamestnancov a rozpoznáva ich pozitívne

a negatívne stránky, spolurozhoduje o spôsobe odmeňovania a motivovania zamestnancov,

o spôsobe zlepšovania vzájomných vzťahov v pracovnom tíme navzájom, posudzuje osobný

vzťah zamestnanca k práci, stotožnenie sa zamestnanca s cieľmi školy. Ďalej slúži na

vytvorenie predpokladov pre plánovanie potrieb zamestnancov, identifikovanie potrieb

ďalšieho vzdelávania a rozvoja zamestnancov, napomáhanie plánovaniu a realizácií ich

pracovnej kariéry, odhaľovanie pracovných rezerv a odhaľovanie ciest ako a kedy zvyšovať

výkonnosť. Hodnotenie je zabezpečené individuálnymi hodnotiacimi hárkami s bodovým

ohodnotením. Učiteľky majú možnosť vyjadrenia, sebareflexie, ktorá kooperuje s hodnotenímň

riaditeľky. Následne je vypracovaný písomný hodnotiaci záznam.

 

Oblasti hodnotenia  zamestnancov:

 

 odborné vedomosti a zručnosti, organizačné schopnosti, iniciatíva, tvorivosť,

 prístup k plneniu pracovných povinností a úloh, plnenie cieľov školy, vedenie

pedagogickej dokumentácie, podávanie návrhov, pracovné nasadenie, dochádzka do

zamestnania, otvorenosť pre zmeny, zmysel pre zodpovednosť


 vedenie a práca s deťmi, kvantita, kvalita práce, produktivita práce, dosiahnuté výsledky

s deťmi, plnenie termínov

 komunikácia, sociálne a spoločenské správanie, schopnosť pracovať v tíme, pracovné,

interpersonálne vzťahy

 flexibilita, ochota, schopnosť rozhodovať, schopnosť viesť spolupracovníkov, spolupráca

materskej školy s rodinou

 úsilie vychovávateľky venované osobnostnému rozvoju, vzdelávanie, rozvoj vedomostí, zručností a schopností.

 

Záverečné ustanovenia:

Záväznosť:

Výchovno-  vzdelávací program je záväzný pre všetkých  zamestnancov, ktorí sa ním riadia.

Platnosť a účinnosť:

Výchovno - vzdelávací program „Tajomstvá víly Harmónie“ je platný dňom vydania. Účinnosť

nadobúda dňom schválenia, najskôr však dňom vydania.