Čo ponúkame

"Každé dieťa je iné a preto potrebuje individuálnu pozornosť. Každý, kto je rodičom, vie, ako jedinečné je každé dieťa."
 • vzdelávanie podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie
 • citlivý prístup k deťom a deťom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami
 • príjemné rodinné prostredie v nádhernom prostredí prírody
 • celodennú starostlivosť od 6:30h - 15:00h
 • kvalifikovaný a milý pedagogický personál s praxou
 • celoročná prevádzka
 • malý počet detí v triede ( max. 10 )
 • dôraz na individuálny prístup a prácu v malých skupinách
 • hravá a zážitková forma učenia
 • plnohodnotná a vyvážená strava schválená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, čerstvé ovocie a kvalitnú filtrovanú čistú vodu
 • množstvo enviromentálnych, výtvarných, telovýchovných, divadelných, kultúrnych aktivít
 • veľká záhrada a vlastné detské ihrisko
 • kreatívne tvorivé dielne zamerané na pracovné zručnosti – rozvoj jemnej a hrubej motoriky
 • básničky, riekanky, rozprávky – rozvoj slovnej zásoby
 • cvičenie, tanec, spievanie, hudobno- pohybové hry
 • edukačné interaktívne aktivity -farby, čísla, smery, logické myslenie, tvary, abeceda, povolanie, zvieratká, spoznávanie prírody
 • vychádzky do blízkeho okolia a krásnej prírody okolo nás
 • pestrá a vyvážená strava, pitný režim, sezónne ovocie
 • narodeninové oslavy
 • tvorivé dielne s rodičmi podľa plánu
 • budovanie priateľstva  medzi deťmi, prispôsobenie sa  kolektívu
 • pedagogicko - psychologickú diagnostiku detí
Ponúkame aj adaptačný proces, ako prebieha?

              Vstup do škôlky je vstupom do nového života. Pri adaptácii vychádzame z predpokladu, že každé dieťa je neopakovateľná a jedinečná osobnosť. Nemôže preto existovať univerzálny model riešenia adaptácie dieťaťa. Poskytujeme preto individuálny prístup, akceptujeme a rešpektujeme predpoklady konkrétneho dieťaťa. Citlivo zvažujeme a hľadáme možnosti ako dieťa upokojiť a zaujať. Počas adaptácie prejavujeme empatický postoj, ktorý pomáha dieťaťu získať stav psychickej rovnováhy a tak nadobudnúť pocit istoty a bezpečia. Je úplne prirodzené, že každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie, podľa svojho presvedčenia. Spomeniete si na svoje detstvo? Deti sú závislé na svojich rodičoch. Rodina im poskytuje pocit bezpečia, starostlivosť, podmienky pre uspokojovanie ich potrieb a záujmov. Rodičia sú prvými učiteľmi svojich detí. To čo sa dieťa naučí doma, vo svojej rodine, je pre nás základom pre ďalšie vzdelávanie. Naším cieľom je vytvorenie bezpečného, príjemného prostredia pre všetky deti. Preto vytvárame pozitívnu socio - emočnú klímu, ktorá sa podobá klíme v dobrej rodine. Pri výchove detí vidíme v rodičoch svojich partnerov.
 • uskutočňujeme citlivý individuálny adaptačný proces zameraný na osobitosti dieťaťa v spolupráci s rodičom
 • s ohľadom na podmienky v rodine tak, aby socializácia dieťaťa prebehla čo najcitlivejšie
 • každému dieťaťu vypracujeme individuálny program
 • jednotlivé etapy konzultujeme a tvoríme v spolupráci s rodičom