Personál

"Zatiaľ, čo my učíme naše deti všetko o živote, naše deti nás učia, o čom všetkom život skutočne je." ( Angela Schwindt )

Profesionalita, pedagogické skúsenosti a veľké srdce, to sme my:

 • Mgr. Ivana Chovanová 
         Harmónia je pre ňu splnený sen a srdcová záležitosť. Má 9 ročnú dcéru Stelku. Harmóniu vedie od roku 2013. Je skúseným pedagógom, andragógom. Pracovala na rôznych veľkých projektoch ako projektový manažér. Momentálne študuje na Prešovskej univerzite DPŠ v odbore pedagogika s následnou výčbou na  stredných školách. Práca s deťmi je jej poslaním, ktoré ju napĺňa a robí šťastnou.
 
Email : ivana.mitrikova@gmail.com
        mc.harmonia@gmail.comTelefón : 0908 329 940
 • poverená riadením
 • riadiace a personálne činnosti
 • projektový manažér
 • vychovávateľka

 • Mgr. Katarína Homová 
      Je spoluzakladateľkou Harmónie. Má 11 ročnú dcéru Katku a 8 ročnú dcéru Kristínku. Popri štúdiu na Univerzite zdravotníctva sa plne venovala práci s deťmi, hlavne deťom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. V Harmóni pôsobí ako špeciálny pedagóg a lektor Aj jazyka pre deti. Zároveň je certifikovanou inštruktorkou masáži dojčiat, Akadémie praktického rodičovstva. Jej mottom je: "Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované." ( Giovanni Bosco ) . Momentálne je na materskej dovolenke.        
  
Email : katka.mitrikova@gmail.com
Telefón : 0948 438 388
 • vychovávateľka pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami 
 • lektorka krúžku Aj
 • certifikovaný inštruktor masáží dojčiat
 • certifikovaný inštruktor APR - Akadémia praktického rodičovstva

 • Ing. Lucia Mišendová

             V minulosti pôsobila ako asistent pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami na Základnej školy. Je absolventkou vysokoškolského štúdia, kde sa venovala aj výžive a bezpečnosti potravín u detí. Momentálne u nás pôsobí ako vychovávateľka, kde si popri svojej praxi naďalej rozširuje svoje pedagogické vzdelanie. Mama 8 ročnej Terezky a 5 ročného Jakubka.  

Email : lucia.misendova@gmail.com
Telefón : 
 • vychovávateľka
 • realizuje pedagogickú diagnostiku detí
 • zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie
 • zákonnym zástupcom poskytuje pedagogické poradenstvo
 • Denisa Kosecová
     Na základe výberového konania začala u nás pôsobiť ako vychovávateľka pre deti so špeciálnymi výchovno -  vzdelávacími potrebami, kde si uplatňuje svoje kreatívne zručnosti. Absolvovaním kurzov Montessori pedagogiky nadobudla potrebné skúsenosti a vedomosti, ktoré uplatňuje pri práci s deťmi. Má 10-ročnú dcéru Lauru a 6 ročnú Timeu. Má veľmi pozitívny vzťah k deťom, rada deti učí posúvať hranice ich vedomosti. Popri svojej praxi s deťmi sa venuje štúdiu na pedagogickej škole.
 
Email: deniskakosecova@gmiail.com
Telefón:
 • vychovávateľka
 • vedie evidenciu dochádzky detí
 • vytvára pre deti program hier, vedie záujmové a vzdelávacie činnosti
 
 • Anita Sillová 

 •      
  Je spoluzakladateľkou Harmónie. Má 10 ročnú dcéru Nelku. Má ukončené ekonomické vzdelanie a rokmi praxe v obasti účtovníctva prispieva k správnemu chodu Harmónie. Od založenia zodpovedá za jej finančné hospodárenie, správne vedenie účtovníctva, komunikáciu s externým zákazníkom. Zároveň zabezpečuje rozpočet a financovanie projektu.  
Email : sillovanita@gmail.com
Telefón : 0917 573 768
 • finančný manažér
 • samostatná odborná práca v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
 • príprava podkladov a vypracovanie žiadostí o refundáciu
 • dohľad nad efektívnym a účelným využívaním prostriedkov z poskytnutého nenávratného finančného príspevku zo zdrojov ESF
 • Nikola Kuchtová                
        V roku 2015 na základe výberového konania na pozíciu vychovávateľky uspela a začala u nás pracovať. Je študentkou vysokoškolského štúdia predškolskej pedagogiky na Prešovskej univerzite. Má veľmi pozitívny vzťah k deťom a jej práca je u nás veľkým prínosom. Je neoddeliteľnou súčasťou nášho tímu. Od roku 2018 je štatutárnym zástupcom Harmónie. Má na starosti personálnu a administratívnu prácu.

Email : kuchtova.nika@gmail.com
Telefón : 0907 415 812
 • administratívny pracovník
 • prijímanie a evidovanie elektronickej pošty a telefonických hovorov 
 • spracovanie podkladov
 • administrátor web stránky
 • vybavovanie záležitostí v mene spoločnosti
 • Veronika Jančíková  
          Je študentkou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od roku 2014 sa aktívne zapája a spolupodieľa na aktivitách organizovaných Harmóniou. Má veľmi pozitívny vzťah k deťom, je neoddeliteľnou súčasťou Harmónie a jej tímu. Svoj voľný čas venuje Harmónii a poskytne pomoc v každej možnej chvíli.
 • dobrovoľnícka práca

Spolupracujeme: 

Aktívne spolupracujeme s Centrom špeciálno – pedagogického poradenstva v Gelnici.


vychovávateľka
vedie evidenciu dochádzky detí
vytvára pre deti program hier, vedie záujmové a vzdelávacie činnosti