Personál

"Zatiaľ, čo my učíme naše deti všetko o živote, naše deti nás učia, o čom všetkom život skutočne je." ( Angela Schwindt )

Profesionalita, pedagogické skúsenosti a veľké srdce, to sme my:

 • Mgr. Ivana Chovanová Po úspešnom ukončení štúdia na Prešovskej univerzite v študijnom odbore pedagogika je kvalifikovaným pedagógom nielen pre predprimárne vzdelávanie, ale aj výučbu pedagogiky na stredných odborných školách. Má nielen odborné pedagogické, andragogické skúsenosti, ale taktiež prax v implementácii rôznych projektov. Momentálne participuje aj na prebiehajúcom dopytovom projekte ako projektový manažér. Je zakladateľkou Harmónie a úspešne ju vedie od roku 2013. Krok po kroku sa ju snaží zveľaďovať a napĺňať predstavy, ktoré má od začiatku. Má 11 ročnú dcéru Stelku. Práca s deťmi je jej poslaním, ktorá ju napĺňa a robí šťastnou. Vždy sa snaží byť optimisticky naladená, trpezlivá a ochotná pomôcť. Všetky nadobudnuté poznatky, skúsenosti a tiež svoju vášeň pre detskú radosť a veselosť sa snaží vnášať do starostlivosti o vaše - "naše" detičky. Toto je pre ňu najkrajšia odmena. 
 
Email : ivana.mitrikova@gmail.com
Telefón : 0908 329 940
 • poverená riadením
 • riadiace a personálne činnosti
 • projektový manažér
 • vychovávateľka  • Mgr. Katarína Homová 

      

V roku 2013 stála pri vzniku Materského centra Harmónia. Mama troch dcér 12 ročnej Katky, 9 ročnej Kristínky a ročnej Janky. Štúdium ukončila na univerzite v 
odbore zdravotníctva. Certifikovaná inštruktorka masáži dojčiat a Akademického praktického rodičovstva. V našom zariadení pracovala ako vychovávateľka pred nástupom na materskú dovolenku. Momentálne opäť pracuje na pozícií vychovávateľky pre deti. 
"Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované." (Giovanni Bosco) Týmto sa riadi pri výchove svojích detí a rovnako aj ostatných.
  
   
Email : katka.mitrikova@gmail.com
Telefón : 0948 438 388
 • vychovávateľka 
 • inštruktorka masáži dojčiat 
 • inštruktorka Akadémie praktického rodičovstva


 • Denisa Kosecová 
Na základe výberového konania začala u nás pracovať ako vychovávateľka pre deti so špeciálnymi výchovno -  vzdelávacími potrebami, kde si uplatňuje svoje  kreatívne zručnosti. Absolvovaním kurzov Montessori pedagogiky nadobudla potrebné skúsenosti a vedomosti, ktoré uplatňuje pri práci s deťmi. Má 12 ročnú dcéru Lauru a 7 ročnú Timeu. Má veľmi pozitívny vzťah k deťom, rada učí deti posúvať hranice ich vedomosti. Vnáša do svojej práce pokojnú a vľúdnu atmosféru, je láskavá a zároveň dokáže deťom stanoviť hranice pri vystrájaní tak, aby ich rešpektovali a osvojili si ich. V tíme oceňujeme hlavne Deniskine schopnosti riešiť problémové situácie. Popri svojej praxi s deťmi sa venuje externe štúdiu na pedagogickej škole v Košiciach.

Email: deniskakosecova@gmail.com
Telefón: 0915 054 290
 • vychovávateľka pre deti so ŠVVP
 • vedie triednu agendu a dokumentáciu detí 
 

 • Anita Sillová 
 
Po úspešnom ukončení ekonomickej školy a rokmi praxe v oblasti účtovníctva prispieva k správnemu chodu Harmónie. Od založenia zodpovedá za jej finančné hospodárenie, správne vedenie účtovníctva, komunikáciu s externým zákazníkom. Zároveň zabezpečuje rozpočet a financovanie projektu.  Je spoluzakladateľkou Harmónie. Od začiatku pracuje v našom tíme s nadšením a láskou. Má 12 ročnú dcéru Nelku.

Email : sillovanita@gmail.com

Telefón : 0917 573 768
 • finančný manažér
 • samostatná odborná práca v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
 • príprava podkladov a vypracovanie žiadostí o refundáciu
 • dohľad nad efektívnym a účelným využívaním prostriedkov z poskytnutého nenávratného finančného príspevku zo zdrojov ESF • Bc. Nikola Gregová
             
       

V roku 2015 na základe úspešného výberového konania na pozíciu vychovávateľky uspela a začala u nás pracovať. Študovala na Prešovskej univerzite v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Má veľmi pozitívny vzťah k deťom a jej práca je u nás veľkým prínosom. Je neoddeliteľnou súčasťou nášho tímu. Od roku 2018 je štatutárnym zástupcom Harmónie. Má na starosti personálnu a administratívnu agendu. 

Email : kuchtova.nika@gmail.com
Telefón : 0907 415 812
 • štatutárny zástupca
 • prijímanie a evidovanie elektronickej pošty 
 • spracovanie administratívnej agendy
 • administrátor web stránky
 


vychovávateľka
vedie evidenciu dochádzky detí
vytvára pre deti program hier, vedie záujmové a vzdelávacie činnosti