Projekt ESF    Kód projektu: NFP312030N474

Názov projektu: Detský kútik Harmónia

Výzva: OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

Zameranie projektu: Dopytovo – orientovaný projekt

NACE projektu: 88910 – Denná starostlivosť o deti


 
Hlavným cieľom predkladaného projektu s názvom "Detský kútik Harmónia" je: zosúladenie rodinného a pracovného života osobám, predovšetkým ženám po rodičovskej dovolenke s cieľom uplatnenia sa na trhu práce v okrese Gelnica.
Tento cieľ projektu bude zabezpečený prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu s názvom: vytvorenie 3 pracovných miest v Materskom centre Harmónia s cieľom navýšenia kapacity materského centra a zlepšenia podmienok.
Prostredníctvom zamestnania 2 vychovávateliek sa vytvorí kapacita pre prijatie 6 detí vo veku 3 až 6 rokov a zamestnaním jednej vychovávateľky pre deti so ŠVVP sa umožní prijatie 1 dieťaťa so ŠVVP a to na 24 mesiacov. Výsledkom projektu je zvýšenie zamestnanosti rodičov, najmä žien s deťmi vo veku 3 - 6 rokov a navýšenie kapacity materského centra.
Cieľovú skupinu projektu tvoria skupiny jasne definované v časti 8 tejto žiadosti o NFP.
Miestom realizácie projektu je okres Gelnica (okres zaradený do skupiny najmenej rozvinutých okresov s mierou evidovanej nezamestnanosti na úrovni 12,69%), obec Prakovce.


www.esf.gov.sk

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie

www.minv.gov.sk