Projekt ESF    
 

Kód projektu: NFP312031N474

Názov projektu: Detský kútik Harmónia

Výzva: OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

Zameranie projektu: Dopytovo – orientovaný projekt

Trvanie projektu: 23.07.2018 - 23.07.2020  

NACE projektu: 88910 – Denná starostlivosť o deti

                   Hlavným cieľom  projektu s názvom "Detský kútik Harmónia" je: zosúladenie rodinného a pracovného života osobám, predovšetkým ženám po rodičovskej dovolenke s cieľom uplatnenia sa na trhu práce v okrese Gelnica.
Tento cieľ projektu bude zabezpečený prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu s názvom: vytvorenie 3 pracovných miest v Materskom centre Harmónia s cieľom navýšenia kapacity materského centra a zlepšenia podmienok.
Prostredníctvom zamestnania 2 vychovávateliek sa vytvorí kapacita pre prijatie 6 detí vo veku 3 až 6 rokov a zamestnaním jednej vychovávateľky pre deti so ŠVVP sa umožní prijatie 1 dieťaťa so ŠVVP a to na 24 mesiacov. Výsledkom projektu je zvýšenie zamestnanosti rodičov, najmä žien s deťmi vo veku od 3 - 6 rokov a navýšenie kapacity materského centra.

Pozastavenie projektu 13.3.2020 - 30.6.2020 z dôvodu mimoriadnej situácie týkajúcej sa opatrení súvisiacich so zamedzením ohrozenia epidémiou COVID-19. Obnovenie projektu od 1.7.2020 - 10.11.2020. 
     
https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20173.2.101