2 % z daní

Venujte nám 2 % z vašich daní.
2 % z vašich daní pomôžu MC Harmónia v jej ďalšej činnosti.
Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.

Ako nám môžete darovať 2 % z vašich daní?
Postup darovania sa líši podľa toho, či darcom je fyzická alebo právnická osoba.

Fyzická osoba - zamestnanec

Na poukázanie 2 % z daní budete potrebovať tieto tlačivá:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane 
Vyplňujete a podpisujete ho vy.
Údaje potrebné na vyplnenie zistíte z Potvrdenia o zaplatení dane.
Kliknutím na obrázok stiahnete už predvyplnené tlačivo za MC Harmónia.

Vyhlásenie aj potvrdenie o zaplatení dane je potrebné doručiť na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ak chcete darovať 3 % z daní, k obidvom tlačivám spomínaným vyššie je potrebné priložiť aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
O tejto možnosti sa informujte priamo v našom MC Harmónia alebo na www.rozhodni.sk.
3 % je možné darovať, len ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali.

Fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie

V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane. Za prijímateľa použite údaje uvedené nižšie. Daňové priznanie podajte v riadnej lehote na podanie daňového priznania.
Ak chcete poukázať 3 % z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, ktoré vám vystaví organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.

Právnická osoba

V daňovom priznaní pre právnické osoby v časti IV. sú už kolónky na poukázanie 1,5 alebo 2 % z dane. Výška 2 alebo 1,5 % z dane závisí od toho, či právnická osoba v roku 2014 darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). Ak darovala, môže poukázať 2 % z dane, ak nie, môže poukázať iba 1,5 % z dane.

Údaje potrebné pri vypĺňaní tlačiva "Vyhlásenie" (ak nepoužijete naše predvyplnené tlačivo) alebo daňového priznania:

Názov: Materské centrum Harmónia

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: SNP 305, 055 62  Prakovce

IČO: 42 32 17 78

Ďakujeme.
Viac informácií o mechanizme darovania 2 % z vašich daní nájdete na www.rozhodni.sk.